Regulamin prenumeraty

REGULAMIN

sprzedaży usług prenumeraty cyfrowej MANAGERAPTEKI.PL.

§ 1.
Usługa prenumeraty jest świadczona przez: Instytut Nagrody Zaufania Złoty OTIS Paweł Kruś, ul. Tarczyńska 5/9 lok. 36, 02-025 Warszawa, NIP 5261762071, REGON 012056853, zwanym dalej Wydawcą przez okres na jaki została opłacona.
§ 2.
W ramach usługi prenumeraty cyfrowej uprawniony użytkownik otrzymuje dostęp do treści specjalistycznych zgodnie z art. 57 Ustawy z dnia6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,Nr 141, poz. 1181, Nr 152, poz. 1265 z późn. zm.

§ 3.
Dostępność do prenumeraty jest nieograniczona terytorialnie.
§ 4.
Prenumerata jest możliwa jedynie po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1. Użytkownik jest zarejestrowany w serwisie nazdrowie.pl po podaniu imienia, nazwiska, adresu e-mail i hasła,
2. Użytkownik ma dostęp do sieci internet, a urządzenie z którego korzysta ma zainstalowaną przeglądarkę internetową umożliwiającą przeglądanie plików html (stron internetowych) ma ekranie urządzenia.
3. Użytkownik opłacił kwotę podaną w serwisie bezpośrednio na rachunek
a. Wydawcy nr konta 90 1030 0019 0109 8503 0004 2982.
b. system płatności „ przelewy 24” na warunkach określonych przez operatora tego systemu PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Tel. +48 61 642 93 44, Fax +48 61 642 90 31, www.przelewy24.pl, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068,Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł.
4. Pakiet zakupiony przez Użytkownika zostanie potwierdzony na adres e-mail podany przy rejestracji do 7 dni po przyjęciu zamówienia.
5. Jeśli wystąpią okoliczności uniemożliwiające czasowo realizację zamówienia Wydawca poinformuje o tym niezwłocznie Użytkownika i poda przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.
§ 5.
Dane osobowe są przetwarzane i chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U, 2002 nr 10 poz. 928 z późniejszymi zmianami). Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Rejestrując się na stronie managerapteki.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wykonaniem usługi. Brak zgody uniemożliwi zrealizowanie prenumeraty.
§ 6.
Publikowane w usłudze dzieła – artykuły, zdjęcia, grafiki są chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi. Powielanie ich, publikowanie w całości lub części wymaga każdorazowo zgody wydawcy, rozpowszechnianie ich bez zgody jest niezgodne z prawem.
§ 7.
Reklamacje dotyczące płatności będą rozpatrywane w ciągu 30 dni, a jeśli dotyczą płatności przez przelewy24 to zgodnie z warunkami ustalonymi przez administratora systemu płatności.
§ 8.
Rozwiązanie umowy następuje z chwilą zakończenia okresu na jaki została zawarta. Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyny do 14 dni od dnia uruchomienia prenumeraty wysyłając oświadczenie woli na adres mailowy [email protected] lub adres Wydawcy ul. Tarczyńska 5/9lok.36, 02-025 Warszawa. Użytkownikowi zostanie zwrócona wpłacona kwota najpóźniej do 30 dnia.
§ 9.
W wyjątkowych wypadkach Wydawca może wypowiedzieć umowę prenumeraty przed końcem okresu za jaki została opłacona. Dotyczy to szczególnie naruszenia praw autorskich, podania nieprawdziwych danych. Jeżeli naruszenie spowoduje wyrządzenie szkody użytkownik będzie zobowiązany do pokrycia szkód.
§ 10.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za brak usługi spowodowany brakiem sygnału internetowego, blokadą serwerów pocztowych przez administratorów, blokowanie emaili przez programy zainstalowane na komputerze użytkownika, jak również spowodowanych działaniami siły wyższej.
§ 11.
Reklamacje dotyczące jakości usługi należy składać na adres Wydawcy (pkt.1) lub na adres email : [email protected] . Reklamacja powinna być złożona nie później niż 7 dni od zauważenia nieprawidłowości. Odpowiedź na reklamację nie będzie trwała dłużej niż 14 dni. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Wydawca ponownie uruchomi usługę i w porozumieniu z Użytkownikiem zrekompensuje poniesioną szkodę poprzez wydłużenie okresu prenumeraty.
§ 12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy usług drogą elektroniczną i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
§ 13.
Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, brak informacji o zgodzie Użytkownika będzie odczytane jako jego zgoda.
§ 14.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marca 2017 r.