Firma Servier przejmuje dział onkologiczny firmy Agios Pharmaceuticals

  • Umowa przewiduje przejęcie portfolio preparatów onkologicznych, skomercjalizowanych bądź znajdujących się na etapie badań klinicznych lub przedklinicznych, oraz związanych z nimi pracowników, w zamian za 2 mld USD i udział w przychodach ze sprzedaży
  • Portfolio firmy Agios obejmuje m.in. wprowadzony do obrotu lek ivosidenib, preparaty onkologiczne w III fazie badań klinicznych oraz potencjalne leki na wczesnych etapach badań
  • Przejęcie jest zgodne ze strategicznym celem firmy Servier, jakim jest osiągnięcie pozycji uznanego i innowacyjnego podmiotu w onkologii, dysponującego dużym potencjałem w zakresie odkrywania nowych leków
  • Transakcja umożliwi szybkie rozszerzenie działalności komercyjnej firmy Servier w USA w obszarze leków na hematologiczne nowotwory złośliwe, a w dalszej perspektywie wejście w obszar terapii guzów litych

Paryż (Francja) i Boston (USA) – Międzynarodowa firma farmaceutyczna Servier poinformowała o zawarciu umowy w sprawie przejęcia działu onkologicznego firmy Agios Pharmaceuticals, w tym portfolio preparatów onkologicznych, wprowadzonych do obrotu bądź znajdujących się na etapie badań klinicznych lub przedklinicznych, za kwotę do 2 mld USD (w tym 1,8 mld USD płatne bezpośrednio przy transakcji oraz potencjalnie dalsze 200 mln USD za osiągnięcie określonych etapów procedur regulacyjnych), a także określony udział w przychodach ze sprzedaży produktów leczniczych. Transakcja została zatwierdzona przez organy nadzorcze obu firm. Przewiduje się, że zostanie sfinalizowana w drugim kwartale 2021 roku, po uzyskaniu zgody organów regulacyjnych i zatwierdzeniu przez akcjonariuszy Agios.

Zgodnie z przyjętą przez Grupę Servier strategią, to przejęcie pozwoli firmie rozszerzyć ofertę leków onkologicznych i zakres prowadzonych projektów badawczych w tym obszarze. Ze względu na istotne niezaspokojone potrzeby zdrowotne w onkologii, firma Servier uznała tę dziedzinę za priorytetową i przeznacza na nią 50% całkowitego rocznego budżetu przewidzianego na badania i rozwój[1]. Przejęcie przyczyni się także do umocnienia pozycji Grupy Servier w Stanach Zjednoczonych, gdzie firma prowadzi działalność od 2018 roku.

Strategiczne przejęcie działu onkologicznego firmy Agios, w tym portfolio leków celowanych i preparatów na etapie badań, jest zgodne z naszym celem, jakim jest osiągnięcie pozycji uznanego podmiotu w onkologii, a ponadto wspiera nasze dążenie do zapewnienia innowacyjnych terapii pacjentom onkologicznym, których potrzeby zdrowotne pozostają niezaspokojone. To kluczowy krok dla Grupy Servier, znacząco wzmacniający naszą pozycję w Stanach Zjednoczonych oraz potencjał badawczy w onkologii – stwierdził Olivier Laureau, prezes Grupy Servier. –Bardzo się cieszymy, że po zakończeniu procesu przejęcia powitamy doświadczonych pracowników działu onkologicznego w Grupie Servier.

Firma Agios jest liderem w obszarze metabolizmu komórkowego i ma liczne osiągnięcia w odkrywaniu, rozwoju i komercjalizacji leków z obszaru onkologii ukierunkowanej – wyjaśnił David K. Lee, dyrektor generalny Servier Pharmaceuticals, amerykańskiej spółki zależnej firmy Servier. –Przejęcie działu onkologicznego Agios, w tym niezwykle doświadczonych i utalentowanych pracowników odpowiedzialnych za badania i rozwój oraz kwestie, techniczne i komercyjne, umożliwi nam szybkie rozszerzenie działalności w Stanach Zjednoczonych o preparaty stosowane w leczeniu hematologicznych nowotworów złośliwych, a w dalszej perspektywie wejście w obszar terapii guzów litych. Dzięki temu, będziemy mogli służyć większej niż kiedykolwiek liczbie pacjentów, u których potrzeby medyczne nie zostają zaspokojone.

Sprzedaż portfolio onkologicznego firmie Servier to przełomowy punkt w historii Agios. Jesteśmy dumni z naszego dorobku w obszarze onkologii oraz innowacyjnych terapii, jakie opracowaliśmy dla pacjentów z hematologicznymi nowotworami złośliwymi i guzami litymi. Cieszymy się, że nasz dział onkologiczny znajdzie świetne warunki do dalszej pracy w firmie farmaceutycznej Servier, odnoszącej sukcesy, ukierunkowanej na pacjentów i mającej globalny zasięg – powiedziała dr Jackie Fouse, dyrektor generalna Agios. –Firma Servier jest zdecydowana kontynuować działania na rzecz środowiska pacjentów onkologicznych, a także inwestować w nasz potencjał i pracowników. Dzięki tej transakcji, dział onkologiczny będzie się mógł skutecznie rozwijać w Servier.

Szczegółowe informacje o transakcji

Zawarta umowa przewiduje przeniesienie portfolio onkologicznego Agios wraz z zajmującymi się nim pracownikami do firmy Servier. Portfolio to obejmuje między innymi lek ivosidenib, zatwierdzony do stosowania w Stanach Zjednoczonych w monoterapii dorosłych pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową (ang. acutemyeloid leukemia – AML) z mutacją genu IDH1, a także pacjentów z de nowo rozpoznaną AML z mutacją genu IDH1, którzy są w wieku co najmniej 75 lat lub u których ze względu na choroby współistniejące nie można zastosować intensywnej chemioterapii indukcyjnej. Ponadto, trwają dwa połączone badania kliniczne III fazy dotyczące stosowania leku ivosidenibu chorych z de nowo rozpoznaną AML oraz jako potencjalnej terapii uprzednio leczonych pacjentów z rakiem dróg żółciowych z mutacją genu IDH1lub/oraz zespołem mielodysplastycznym (ang. myelodysplastic syndrome – MDS) z mutacją genu IDH1. Firma Servier przejmie też od Agios prawa i obowiązki związane z udziałem w komercjalizacji preparatu IDHIFA®(enasydenib) firmy Bristol Myers Squibb oraz przeprowadzeniem określonych elementów programu rozwoju klinicznego tego leku.

Ponadto, transakcja obejmuje portfolio preparatów onkologicznych na etapie badań klinicznych i przedklinicznych, w tym: worasydenib, przenikający do mózgu inhibitor zmutowanych genów IDH1 i IDH2 – obecnie jest prowadzone przed rejestracyjne badanie III fazy o nazwie INDIGO, dotyczące stosowania tego preparatu w leczeniu pacjentów z glejakiem o niskim stopniu złośliwości z mutacją genów IDH; preparatAG-270, pierwszy w swojej klasie inhibitor adenozylo transferazy metioninowej 2A (MAT2A) – trwają badania dotyczące stosowania tego preparatu w połączeniu z taksanami w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca z nieobecnością fosforylazy metylotioadenozynowej (MTAP) i raka trzustki; preparat AG-636, innowacyjny inhibitor dehydrogenazy dihydroorotanowej (DHODH); a także szereg innych prowadzonych przez Agios programów badawczych w onkologii.

Wszyscy amerykańscy pracownicy Agios, którzy są bezpośrednio związani z działalnością w obszarze onkologii, otrzymają porównywalne oferty pracy w firmie Servier.

Informacje o Grupie Servier

Servier to międzynarodowa grupa farmaceutyczna z siedzibą w Suresnes, we Francji, zarządzana przez fundację typu non-profit. Firma jest szeroko obecna na arenie międzynarodowej, zatrudniając łącznie 22 tys. osób w 150 krajach świata. W 2019 roku jej przychody wyniosły 4,6 mld EUR. Grupa jest całkowicie niezależna, co pozwala jej co roku inwestować 25% przychodów ze sprzedaży (z wyłączeniem leków odtwórczych) w badania naukowe oraz przeznaczać całość zysków na cele rozwojowe. Rozwój Servier opiera się na stałym dążeniu do innowacji w pięciu kluczowych dziedzinach: schorzenia układu krążenia, choroby immunozapalne, choroby neurodegeneracyjne, nowotwory i cukrzyca, a także działalności w obszarze wysokiej jakości leków odtwórczych. Oprócz opracowywania nowych leków, Servier oferuje także rozwiązania z obszaru e-zdrowia.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.com.

Firma Lazard jest wyłącznym doradcą finansowym firmy Servier, a firma Baker McKenzie jest jej doradcą prawnym.

Informacje o Servier Pharmaceuticals

Firma Servier Pharmaceuticals LLC prowadzi działalność w branży farmaceutycznej na etapie komercyjnym, a jej pasją są innowacje i poprawa życia pacjentów oraz ich rodzin i opiekunów. Firma dąży do stworzenia rozbudowanej oferty produktów leczniczych, początkowo w obszarze onkologii, a w przyszłości poprzez innowacje także w innych obszarach, w których istnieją niezaspokojone potrzeby zdrowotne, w oparciu o globalne portfolio leków Servier oraz przejęcia, umowy licencyjne i umowy o współpracy. W opinii Servier Pharmaceuticals, współpraca badawcza ma kluczowe znaczenie dla wspierania innowacji, dlatego firma aktywnie buduje sojusze, które służą powstawaniu rozwiązań zmieniających życie pacjentów i przyspieszeniu dostępności nowych terapii. Firma nawiązuje wzajemnie korzystną współpracę z ośrodkami akademickimi, inwestorami kapitału podwyższonego ryzyka oraz innymi firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi, w ramach której dopełniające się możliwości obu stron są wykorzystywane dla dobra pacjentów. Dzięki doświadczeniu rynkowemu, globalnemu zasięgowi, wiedzy naukowej i stałemu dążeniu do doskonałości klinicznej, Servier Pharmaceuticals może przybliżać realizację nowych osiągnieć pacjentom, którym służy.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.us.

Informacje o Agios Pharmaceuticals

Firma Agios, która jest liderem badań w obszarze metabolizmu komórkowego, zajmuje się odkrywaniem i rozwojem innowacyjnych leków do stosowania w terapii hematologicznych nowotworów złośliwych, guzów litych i rzadkich chorób genetycznych. W tych trzech obszarach terapeutycznych, oprócz licznych preparatów na etapie badań, Agios ma już dwa zarejestrowane precyzyjne leki onkologiczne oraz szereg pierwszych w swojej klasie terapii na etapie badań klinicznych lub przedklinicznych.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.agios.com.


[1] Z wyłączeniem nakładów na leki odtwórcze

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza