Nowy paragon

Na Państwa pytania odpowiada radca prawny Sylwester Majewski z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie.

Pacjent zwraca do apteki lek z powodu błędnego jego wydania przez farmaceutę. Zwrot odbywa się w oparciu o paragon fiskalny. Na paragonie widnieją jednak jeszcze inne pozycje. Skoro paragon jest wymagany do przyjęcia zwrotu towaru (reklamacji), to czy powinniśmy wydać pacjentowi nowy paragon, na którym będą pozostałe zakupione produkty?

Zasady obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi są ściśle określone przez prawo. Wiążą się z tym obowiązki narzucone na farmaceutów, które mają chronić zdrowie i życie pacjentów. Ale zawierają też liczne ograniczenia dla klientów aptek. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne produkty lecznicze i inne artykuły medyczne zakupione w aptece nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to wady jakościowej zakupionego produktu lub niewłaściwego ich wydania. Zatem błąd farmaceuty polegający na niewłaściwym wydaniu leku przepisanego na recepcie powoduje, że pacjent ma prawo żądać przyjęcia przez aptekę zwrotu zakupionego leku. Podstawą takiego żądania będzie oczywiście paragon fiskalny otrzymany przy zakupie w zestawieniu z receptą wystawioną na pacjenta, z którego to zestawienia będzie można ustalić, że w danym przypadku lek rzeczywiście został wydany niezgodnie z ordynacja lekarską.

Paragonem fiskalnym jest wydrukowany dla nabywcy przez kasę fiskalną w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży. Będący płatnikiem VAT podmiot prowadzący aptekę jest zobowiązany przy prowadzeniu ewidencji z zastosowaniem kas fiskalnych do ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy. Przy czym, w zależności od programu pracy danej kasy fiskalnej, poza paragonem fiskalnym i fakturą VAT, kasa może umożliwiać wydrukowanie innego dokumentu – wydruku niefiskalnego – niedokumentującego transakcji sprzedaży tylko inne zdarzenie, istotne z punktu widzenia podatku VAT.

W przypadku omawianego zwrotu leku, niewłaściwie wydanego przez farmaceutę, apteka nie wydaje w takim przypadku żadnego nowego paragonu fiskalnego na pozostałe pozycje. Jeżeli program kasy fiskalnej umożliwia wydrukowanie korekty do tego paragonu, to należy wydrukować taką korektę. Natomiast w przypadku braku takiej możliwości technicznej należy na takim paragonie wykreślić pozycję, której dotyczy korekta, z zaznaczeniem kto dokonał takiej korekty, zrobić kopię tego paragonu fiskalnego, a oryginał należy zwrócić pacjentowi – nabywcy. Kopia paragonu fiskalnego będzie niezbędna w celu dokonania w aptece korekty danego okresu rozliczeniowego z tytułu podatku VAT, uwzględniającej dokonanie zwrotu zakupionego towaru, a tym samym anulowanie dokonanej sprzedaży podlegającej podatkowi VAT.

 

Podstawy prawne:
• Art. 96 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)
• Art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza