opieka farmaceutyczna
fot. depositphotos

Opieka farmaceutyczna – koncepcja i plany

Farmaceuci od wielu lat postulują wprowadzenie do polskiego prawodawstwa takich regulacji, które w systemie ochrony zdrowia zrobią miejsce dla zinstytucjonalizowanej opieki farmaceutycznej. Jak miałaby ona wyglądać w praktyce? Kto za to zapłaci?

Jeśli projekt przygotowany przez resort zdrowia wejdzie w życie, apteka przestanie być wyłącznie miejscem, w którym sprzedaje się leki i wyroby medyczne, a stanie się także punktem konsultacyjnym dla pacjentów. Farmaceuta w aptece będzie udzielał porad przypisanym do niego pacjentom oraz będzie świadczył drobne usługi, np. dokonywał pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, kontroli poziomu glukozy we krwi itp. Czynności wchodzące w skład opieki farmaceutycznej będą finansowane z budżetu państwa.

Czym jest w świetle prawa?

W projekcie ustawy Prawo farmaceutyczne znajduje się definicja opieki farmaceutycznej, która brzmi: „opieką farmaceutyczną jest działanie polegające na dokumentowanym procesie, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii, w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta”.

Projektowane zmiany spotkały się z przychylnym przyjęciem w środowisku farmaceutów. – Całe środowisko z niecierpliwością i nadzieją czeka na wprowadzenie w życie zmian prawnych dotyczących zawodu farmaceuty. Obecnie rola magistrów farmacji pracujących w aptekach sprowadza się głównie do proponowania tańszych zamienników leków i doradzania w sprawie wyboru specyfików na katar, ból głowy i kaszel – mówi Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. – Wprowadzenie do aptek świadczeń z zakresu opieki farmaceutycznej przywróci autorytet farmaceuty i podniesie rangę tego zawodu. Przyznanie farmaceutom ważniejszej roli w systemie ochrony zdrowia pozwoli w większym zakresie wykorzystać potencjał tych znakomicie wykształconych specjalistów.

W myśl założeń projektu przygotowywanego przez resort zdrowia farmaceuci staliby się opiekunami pacjenta, którzy doradzają w sprawie samoleczenia oraz czuwającymi nad przebiegiem terapii ordynowanych przez lekarza. Byliby też osobami prowadzącymi edukację pacjentów w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, co w perspektywie zaowocuje lepszym stanem zdrowotnym społeczeństwa i przyniesie oszczędności finansowe budżetowi państwa. Jednocześnie odciążyliby lekarzy POZ, którzy nie musieliby przyjmować pacjentów z banalnymi dolegliwościami niewymagającymi leków przepisywanych na receptę.

Jakie będą kompetencje farmaceuty?

Projekt zakłada, że osobami uprawnionymi do prowadzenia opieki farmaceutycznej będą wyłącznie absolwenci studiów farmaceutycznych. W przepisach zostaną także szczegółowo określone warunki dopuszczenia do realizowania tych świadczeń. Sprecyzują one wymagania co do stażu pracy farmaceuty świadczącego tę opiekę, jego doświadczenia zawodowego i ukończonych szkoleń.

W myśl zapisów projektu pacjenci, czyli świadczeniobiorcy będą dokonywali wyboru swojego farmaceuty podobnie, jak ma to miejsce w przypadku wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej. W tym celu będą składać w wybranej przez siebie aptece deklarację wyboru.

Obowiązkiem farmaceuty udzielającego świadczeń opieki farmaceutycznej będzie prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów i włączenie jej do systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. System Informacji Medycznej (SIM) zawiera już dokumentację prowadzoną przez lekarzy, a farmaceuci mieliby dostęp do tych informacji. To oznacza, że specjalista świadczący opiekę farmaceutyczną posiadałby pełną wiedzę na temat każdego pacjenta. Miałby dostęp do danych na temat terapii prowadzonej przez lekarza oraz przepisanych przez niego leków. To pozwoliłoby objąć pacjenta kompleksową opieką lekarza i farmaceuty. Wszyscy powinni być zadowoleni z projektowanych zmian: lekarz miałby mniej pracy, farmaceuta posiadałby większe kompetencje, a pacjent znalazłby się pod lepszą opieką.

Kto to sfinansuje?

Projekt ustawy zakłada, że świadczenia opieki farmaceutycznej zostaną włączone do katalogu tzw. zakresów świadczeń gwarantowanych. To oznacza, że opieka ta będzie finansowana z budżetu NFZ (lub jego następcy prawnego) na podstawie umowy ze świadczeniodawcami, czyli podmiotami prowadzącymi apteki. Szczegółowy wykaz świadczeń w ramach opieki farmaceutycznej jest dopiero opracowywany. Autorzy projektu przewidują prawną możliwość prowadzenia odpłatnej opieki farmaceutycznej na zasadach komercyjnych, podobnie jak to ma miejsce w przypadku świadczeń z zakresu ochrony zdrowia.

Pacjentom pozostaje z niecierpliwością czekać na nowelizację prawa, która umożliwi im korzystanie z opieki farmaceutycznej w aptekach.

Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej:

Wprowadzenie do aptek świadczeń z zakresu opieki farmaceutycznej przywróci autorytet farmaceuty i podniesie rangę tego zawodu. Przyznanie farmaceutom ważniejszej roli w systemie ochrony zdrowia pozwoli w większym zakresie wykorzystać potencjał tych znakomicie wykształconych specjalistów.

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza